สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
 
 
     
 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
The Amendment of the Summer semeter of the Academic
Calendar 2016
 
The change of the academic calendar for the second semeter,academic
year 2016
 
Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2017
 
Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2016
 
Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2015
 
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
 
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
 
Academic Calendar : Academic Year 2016
 
Academic Calendar : Academic Year 2017
 
Academic Calendar : Academic Year 2018
  นักศึกษาแพทยศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์
 
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students :
academic year 2017
 
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students :
academic year 2016
 
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students :
academic year 2016
 
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students :
academic year 2015
 
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students :
academic year 2015
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2554
     
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555
 
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2554
 
 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th