ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับบัตร ATM - ID Card ในวันรายงานตัวนักศึกษา
 
รหัสนักศึกษา :  
กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-289260