สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
     
     
 
 
     
     
 
   

ขั้นตอนการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

   
     
 
 
 
 
  คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 
  ขอลงทะเบียนรายวิชาจำกัดจำนวน
 
 
    (สำหรับนศ.ปีสุดท้ายที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา)
  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ
  คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา
  คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
    ระดับปริญญาตร
  คำร้องขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม
 
 
 
  หนังสือรับรองผู้ปกครอง
  คำร้องขอโอน/เทียบโอนรายวิชา
 
 
  คำร้องขอลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตเกิน/น้อยกว่ากำหนด
  หนังสือรับรองการไม่มีหนี้สิน
 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th