สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
 
 
     
 
-
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
       
 
-
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2556 (สำหรับนักศึกษา
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557-2559 )
 
       
 
-
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2556 (บัญชีที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน)
 
       
 
-
ค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค  
       
    ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์
ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
 
       
 
1.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป  
       
 
2.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)  
       
 
3.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป  
       
 
4.
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาเขตภูเก็ต
 
       
 
5.
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต  
       
 
6.
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)

(ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556)
 
       
     
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th