ตารางนัด ผอ. กองทะเบียนฯ
 
     
     
 
 
     

 

 
สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
 
 
   
 
   
 
สอบถามเอกสารสำคัญทางการศึกษา(ทรานสคริป,หนังสือคาดว่า,หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา): 074-289252
   
 
 
   
การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษา
สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน/ 2559
ระหว่างวันที่ 12 – 23 มิถุนายน 2560
new icon
   
การขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน/2559 new icon
   
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 new icon
   
รายชื่อนักศึกษาขอเลื่อนสอบไล่ ภาคการศึกษา 2/2559 new icon
   
 
   
 
     
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนรายวิชา 890-901 ภาคการศึกษาที่ (3/2559 ฤดูร้อน)
     
 
การขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน/2559 new icon
     
 
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 new icon
     
 
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
     
 
การสอบ
     
 
การลาพักการศึกษาและลาออก
     
 
ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวนักศึกษา
     
 
การขอใช้ห้องเพื่อการเรียน การสอน และกิจกรรมอื่นๆ
     
 
   
 
 
   
การได้รับสัญลักษณ์ R (Deferred) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558
   
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I (ป. ตรี)
   
   
 
 
   
การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 new icon
   
ใช้วุฒิการศึกษาปลอมเป็นคดีอาญา มีโทษทั้งจำทั้งปรับ
   
ประกาศ แจ้งบัณฑิตที่ไม่เข้ารับปริญญาให้มารับใบปริญญาบัตรของตนเอง
   
แนวปฏิบัติการสำเร็จการศึกษาและการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
   
การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   
การขอสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   
ระยะเวลาและขั้นตอนการขออนุมัติปริญญา
   
การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม)
   
การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
   
การเทียบโอน / รับโอนรายวิชา กรณีย้ายคณะหรือประเภทวิชา
หรือสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ. ศ . 2547
   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับ
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
   
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรื่อง ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 2559
   
ขั้นตอนการขอกำหนดชื่อปริญญาในข้อบังคับ ม.อ. และสีประจำคณะ/วิทยาลัยในประกาศ ม.อ.
   
   
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา
พ.ศ. 2559
(ล่าสุด)
   
 
  กองทะเบียนและประมวลผล   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 

Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
ตึก LRC กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Fax 074 - 289269

สอบถามเอกสารสำคัญทางการศึกษา(ทรานสคริป,หนังสือคาดว่า,หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา): 074-289252

เคาน์เตอร์บริการนักศึกาษา : 074-289252
งานทะเบียนการศึกษา : 074-289260 - 4
งานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา : 074-289265 - 8
งานรับนักศึกษา : 074-289255 - 9 fax : 074-289259
งานบริหารและธุรการ : 074-289251 - 4

Comment to : reg-staff@group.psu.ac.th