สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
     
     
 
                                 
 
     
   กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการรับนักศึกษา ด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้
 
 
       
   
   
     
 
       
   
รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
    รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
   
ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน
   
รับลงทะเบียนเรียน
   
ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
   
จัดทำตารางเรียน
   
จัดทำตารางสอบ
   
คำนวณผลการศึกษา
   
แจ้งผลการศึกษา
   
ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
   
จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
   
ออกใบประมวลผลการศึกษา
   
ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
   
ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา
    ให้บริการรับชำระเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา
     
 
 
              ด้วยภาระงานที่ดำเนินงานเป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงต้องดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผลและต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานคณะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
       
   
1.

คณะกรรมการบริหารกองทะเบียนและประมวลผล

   
2.
คณะกรรมการควบคุมภายในกองทะเบียนและประมวลผล
   
3.
   
4.
คณะกรรมการดำเนินการด้านประกันคุณภาพกองทะเบียนและประมวลผล
   
5.
คณะทำงานพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษา (กองทะเบียนและประมวลผล)
   
6.
คณะทำงานพัฒนา Web กองทะเบียนและประมวลผล
   
7.
คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5 ส
   
8.
   
9.
คณะจัดทำจุลสารกองทะเบียนและประมวลผล
       
 
คณะกรรมการบริหารกองทะเบียนและประมวลผล
 

ภาระงาน

 
       
   
1. พัฒนางานและขับเคลื่อนหน่วยงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
   
2. แก้ไขปัญหาสถานการณ์ การดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว
   
3. เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานชุดต่างๆ
     
 
คณะกรรมการ
 
       
 
1. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ประธานกรรมการ
 
2. หัวหน้างานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา
กรรมการ
    3. หัวหน้างานรับนักศึกษา กรรมการ
    4. หัวหน้างานทะเบียนการศึกษา กรรมการ
 
5. หัวหน้างานบริหารและธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
     
 
       
 
 
 
 
คณะกรรมการควบคุมภายในกองทะเบียนและประมวลผล
 

ภาระงาน

 
   
  1. จัดให้มีระบบควบคุมภายในของกอง
      2. ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
      3. จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกอง
   
  4. ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
     
 
คณะกรรมการ
 
 
  1. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ที่ปรึกษา
      2. หัวหน้างานบริหารและธุการ ประธานกรรมการ
      3. นางวิไล นกแก้ว กรรมการ
      4. นางวิภาวดี สุวรรณชาตรี กรรมการ
      5. นางสกาวรัตน์ ผดุงเดช กรรมการ
      6. นางสาวดลณพร ชาติพันธุ์ กรรมการ
      7. นางนงลักษณ์ อุเส็นดี กรรมการ
      8. นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์ กรรมการ
      9. นางเกษร ดิสโร กรรมการ
    10. นางสาวฐิติพร อารยะพงษ์ กรรมการ
    11. นางสาวณัฏฐารมย์ วงศ์หิรัญเดชา กรรมการและเลขานุการ
 
12. นางสาวศิริรัตน์ ทองแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
   
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการด้านประกันคุณภาพ
 
คณะกรรมการ
 
 
  1. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล (QMR)
ประธานกรรมการ
 
  2. หัวหน้างานรับนักศึกษา
กรรมการ
   
  3. หัวหน้างานทะเบียนการศึกษา
กรรมการ
   
  4. หัวหน้างานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา
กรรมการ
      5. นางวิไล  นกแก้ว กรรมการ
      6. นางสกาวรัตน์  ผดุงเดช กรรมการ
      7. นางสาวฐิติพร   อารยะพงษ์ กรรมการ
      8. หัวหน้างานบริหารและธุรการ(QAC) กรรมการและเลขานุการ
   
9. นางสาวณัฏฐารมย์ วงศ์หิรัญเดชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการดำเนินการด้านประกันคุณภาพ
 
คณะกรรมการ
 
 
  1. หัวหน้างานบริหารและธุรการ (QAC)
ประธานกรรมการ
 
  2. นางศิริวรรณ   คลิ้งเมือง
กรรมการ
 
  3. นางวิภาวดี สุวรรณชาตรี
กรรมการ
   
  4. นางสาวมยุรี   บัวจันทร์
กรรมการ
   
  5. นายนวนิก   จุลนพ
กรรมการ
   
  6. นางนงลักษณ์ อุเส็นดี
กรรมการ
      7. นางเกษร  ดิสโร กรรมการ
      8. นายทศพล   ขยันชม กรรมการ
      9. ว่าที่ร้อยตรีก้องชนก   ทองพรัด กรรมการ
    10. นางสาวชัญรัสสร์ อ่อนยังศิริกุล กรรมการ
    11. นางสาวพัชรา รัตนคช กรรมการ
   
12. นางสาวศิริรัตน์ ทองแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
   
 
 
 
 
 
คณะทำงานพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษา
 

ภาระงาน

 
       
 
1. วิเคราะห์/สังเคราะห์ การปฏิบัติงาน ระเบียบฯ/ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาให้
      สอดคล้องกับการทำงาน 
 
2. ร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบการเงิน
      ระบบทะเบียนประวัติ ให้มีความสะดวกต่อการใช้งานทั้งส่วนของกอง และหน่วยงานอื่น
  3. ควบคุม ดูแล ความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การจัดเก็บข้อมูลไม่ให้สูญหาย
 
4. ร่วมกับงานทะเบียนวิทยาเขต พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษาให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
     
 
คณะกรรมการ
 
       
 
1. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
หัวหน้าคณะทำงาน
    2. หัวหน้างานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา คณะทำงาน
    3. หัวหน้างานทะเบียนการศึกษา คณะทำงาน
   
4. หัวหน้างานบริหารและธุรการ
คณะทำงาน
   
5. นายยอดรัก บุญพันธุ์
คณะทำงาน
    6. นายก้องชนก ทองพรัด คณะทำงาน
   
7. นางสาวพัชรา รัตนคช
คณะทำงาน
 
   
 
   
 
 
 
 
คณะทำงานพัฒนา Web กองทะเบียนและประมวลผล
 

ภาระงาน

 
       
   
1. พัฒนารูปแบบ Web ให้สวยงามจูงใจผู้รับบริการ
    2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
    3. ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่ให้ทันสมัย ตามช่วงเวลาของกิจกรรม
    4. จัดทำรายงานสถิตินักศึกษา เช่น จำนวนนักศึกษา และอื่น ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ และให้หน่วยงานต่างๆ นำไปใช้
    5. จัดทำระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เช่น การตรวจสอบการขอหนังสือรับรองฯ ทั้งนี้เพื่อเป็น
   
     การลดขั้นตอน และเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
     
 
คณะกรรมการ
 
       
    1. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล หัวหน้าคณะทำงาน
    2. หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะทำงาน
    3. นายยอดรัก บุญพันธุ์ คณะทำงาน
    4. นายก้องชนก ทองพรัด คณะทำงาน
 
5. นางสาวพัชรา รัตนคช
คณะทำงาน
    6. นางสาวณัฏฐารมย์ วงศ์หิรัญเดชา คณะทำงานและเลขานุการ
 
7. นางสาวศิริรัตน์ ทองแก้ว
คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
   
 
 
 
 
คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 5 ส.
 

ภาระงาน

 
    1. กำหนดนโยบาย วางแผน และมอบหมายงานกิจกรรม 5 ส
    2. ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม 5 ส ในกองทะเบียนและประมวลผล
    3. ประสานงานและแก้ไขอุปสรรคระบบกิจกรรม 5 ส ให้ดำเนินไปอย่างคล่องตัวและบรรลุผลสำเร็จ
    4. สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้กำลังใจบุคลากรในการดำเนินการพัฒนากิจกรรม 5 ส
     
 
คณะกรรมการ
 
       
   
1. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล
ประธานกรรมการ
   
2. หัวหน้างานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา
กรรมการ
    3. หัวหน้างานรับนักศึกษา กรรมการ
    4. หัวหน้างานทะเบียนการศึกษา กรรมการ
    5. นางสาวณัฐกฤตา ศตรัตน์ กรรมการ
    6. นางสาวอัญชลี อรรจนโรจน์ กรรมการ
    7. นางวิไล นกแก้ว กรรมการ
    8. หัวหน้างานบริหารและธุรการ กรรมการและเลขานุการ
   
9. นางสาวณัฏฐารมย์ วงศ์หิรัญเดชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
 
 
 
 
 
คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.
 

ภาระงาน

 
    1. ดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปตามนโยบายและตามกำหนดเวลา
    2. ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
    3. จัดทำข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในระบบกิจกรรม 5 ส
    4. ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
    5. ติดตามการนำข้อกำหนดกิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติและดำรงรักษาระบบกิจกรรม 5 ส ให้มีการถือปฏิบัติ
    6. ประสานงาน วางระบบการดำเนินการด้านการตรวจเยี่ยม (Internal Audit)
    7. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อทบทวนและจัดทำเป็นเกณฑ์พื้นฐาน
     
 
คณะกรรมการ
 
       
   
1. นายจักรภพ แซ่ลิ่ม
ประธานคณะทำงาน
   
2. นางสาวศิริรัตน์ ทองแก้ว
คณะทำงาน
    3. นายก้องชนก ทองพรัด คณะทำงาน
    4. นางสกาวรัตน์ ผดุงเดช คณะทำงาน
    5. นายเอกลักษณ์ ศรีโยม คณะทำงาน
    6. นางสาวดวงฤทัย แซ่อึ้ง คณะทำงาน
    7. นางสาวผการัตน์ แซ่ลิ้ม คณะทำงาน
    8. นางสาวสาวิตรี ไชยมณี คณะทำงานและเลขานุการ
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th