• reg-staff@group.psu.ac.th

คำนวนผล/แจ้งผลการศึกษา/เทียบโอน

- แก้สัญลักษณ์ I ระดับปริญญาตรี ในรายวิชาของภาคการศึกษาที่ 2/2560
- การได้รับสัญลักษณ์ R (Deferred) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558
- แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I (ป. ตรี)
- แนวปฏิบัติในการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
- ประกาศเรื่อง การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม)
- การเทียบโอน / รับโอนรายวิชา กรณีย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ. ศ . 2547

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่