• 0 7428 9269
  • reg-staff@group.psu.ac.th

ข่าวบริการการศึกษา

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความยินดี และการจัดกิจกรรมต่างๆในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559
- ให้งดการเรียนการสอนและการสอบในวันพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
- ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
- การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค1/2560
- การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาค 1/2560
- การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
- การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
- การแจ้งผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
- การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2560
- เปลี่ยนแปลงวันสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
 

REG PSU


ที่อยู่
ติอต่อ
แผนที่