สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
       
       
   
                
 
   
 
     
 
  ระดับบัณฑิตศึกษา
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
   
  ระดับปริญญาตรี
    ระเบียบส่วนกลาง
      ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแก้ไขถ้อยคำว่า "ขั้นปริญญา" พ.ศ. 2559
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2552
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2547
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2547
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2545
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2539
    ระเบียบสำหรับคณะ
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2558
      คณะทันตแพทยศาสตร์
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตศาสตรบัณฑิต(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะทันตศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2541
       
      คณะการบริการและการท่องเที่ยว
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาสำหรับคณะการบริการและการท่องเที่ยว
      คณะพยาบาลศาสตร์
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545
      คณะแพทยศาสตร์
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
พ.ศ. 2549
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
 การแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2558
    ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
 การแพทย์ พ.ศ. 2548
     
 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th