สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
     
     
   
       
 
ระเบียบว่าด้วยการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 
เปรียบเทียบระเบียบ 2547 กับ ระเบียบ 2552  
 
แนวปฏิบัติตามระเบียบการศึกษา 2547 ฉบับปรับปรุง  
 
การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา  
       
     
   
       
 
 
 
การวัดและประเมินผลการศึกษากรณีการแก้ไขระดับคะแนน  
 
หนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด เพื่อประกอบการเบิกเงิน
สวัสดิการการศึกษา
 
    - สำหรับนักศึกษาที่เบิกใน มอ.  
    - สำหรับนักศึกษาที่เบิกกับหน่วยงานภายนอก  
 
แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตร  
 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตร  
 
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
แนวปฏิบัติการสำเร็จการศึกษาและการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 
แนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การส่งระดับคะแนนล่าช้า  
 
ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I (ป. ตรี)  
 
ประกาศเรื่อง การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา  
 
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 
 
แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ  
 
การเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญของแต่ละศาสนาและประเพณีไทย  
 
การเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)  
 
แนวปฏิบัติในการส่งระดับขั้นรายวิชาวิทยานิพนธ์  
 
แนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์และการส่งระดับคะแนน  
 
การเทียบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง  
       
     
   
     
     
     
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th