สถิติผู้เข้าเว็บไซต์
Free Counter
เริ่มตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2546
 

 
     
     
 
 
 
                                        
 
     
 
       
 
กองทะเบียนและประมวลผล
   
 
 
 


วนิดา ตันติธรรมภูษิต

ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล

 
โทร: 9250
e-mail: wanida.t@psu.ac.th
       
     
 
งานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา
 

อัญชลี อรรจนโรจน์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประมวลผลและสำเร็จการศึกษา
โทร:9265     
e-mail: unchalee.a@psu.ac.th
   
 

เกษร ดิสโร
โทร:9267  

e-mail: kasorn.d@psu.ac.th

ฐิติพร อารยะพงษ์
โทร:9266 
e-mail: thitiporn.a@psu.ac.th
 

นงลักษณ์ อุเส็นดี
โทร:9266

e-mail : nonglak.u@psu.ac.th


ทศพล ขยันชม

โทร : 9268
e-mail:tossapol.k@psu.ac.th
 สุดารัตน์ ศรีช่วย
โทร:9266

e-mail : sudarat.sri@psu.ac.th

 


มนันยา กาญจนภักดิ์
โทร : 9267
e-mail: mnanya.k@psu.ac.th

 


ผการัตน์ แซ่ลิ้ม
โทร : 9268
e-mail : phakarat.s@psu.ac.th


ดวงฤทัย แซ่อึ้ง
โทร : 9266
e-mail : duangruthai.s@psu.ac.th
 

 
   
   
 
งานทะเบียนการศึกษา
 
ดลณพร ชาติพันธุ์
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทะเบียนการศึกษา
โทร:9261
e-mail: dolnaporn.c@psu.ac.th
   
 

สกาวรัตน์ ผดุงเดช
โทร:9263

e-mail: skaorat.k@psu.ac.th

มยุรี บัวจันทร์
โทร:9264

e-mail: mayuree.bu@psu.ac.th

     
 

 

นวนิก จุลนพ
โทร:9260
e-mail:
nawanik.j@psu.ac.th

 

วีรเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์
โทร : 9262
e-mail: weerakiat.w@psu.ac.th

     
 

วัชระ เจ้าศรีสุข
โทร : 9276
e-mail: watchara.c@psu.ac.th

สรรชัย แซ่เตียว
โทร : 9260
e-mail: sunchai.s@psu.ac.th

     
 

มณฑา อรุณทอง
โทร : 9264
e-mail: montha.a@psu.ac.th

 
 


   
   
 
งานรับนักศึกษา

อารี เมธีธรรมวัฒน์
หัวหน้างานรับนักศึกษา
โทร : 9257
e-mail: aree.m@psu.ac.th
   
 


วิไล นกแก้ว

โทร : 9258
E-mail : wilai.no@psu.ac.th


วิภาวดี สุวรรณชาตรี
โทร : 9255
E-mail : wipawadee.t@psu.ac.th

 ศิริวรรณ คลิ้งเมือง

โทร : 9259
E-mail : siriwan.k@psu.ac.thอลงกต พวงแก้ว

โทร : 9256
E-mail : alongkot.p@psu.ac.th

 


จักรภพ แซ่ลิ่ม

โทร : 9256
E-mail : jakraphop.s@psu.ac.th


สาวิตรี ไชยมณี

โทร : 9255
E-mail : savitree.c@psu.ac.th
 
   
   
 
งานบริหารและธุรการ
 


สุนิสา นิลรัตน์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ
โทร:9251   
e-mail: sunisa.n@psu.ac.th

 


 

รวย สุวรรณทวี

โทร:9252   
e-mail: ruay.s@psu.ac.th


ศิริรัตน์ ทองแก้ว

โทร:9252  
e-mail: sirirat.tho@psu.ac.th

 

ณัฏฐารมย์ วาสนาสัมพันธ์

โทร:9253
e-mail: nattharom.w@psu.ac.th


ชัญรัสสร์ อ่อนยังศิริกุล

โทร:9252
e-mail: tanyalak.to@psu.ac.th

 

ยอดรัก บุญพันธุ์

โทร:9254
e-mail: yodrug.b@psu.ac.th


ก้องชนก ทองพรัด

โ ทร:9254

e-mail: ghongchanok.t@psu.ac.th

 

พัชรา รัตนคช

โทร:9254

e-mail: patchara.r@psu.ac.th


ณัฐหทัย สิทธิจรูญพงษ์
โทร:9252
e-mail: nathathai.s@psu.ac.th
 

มาณวิกา บุตรราษฎร์
โทร: 9252
e-mail: manviga.b@psu.ac.th
 
   
     
     
 
Copyright © 2004 Registrar's Division,Prince Of Songkla University
Tombol Khohong,Hat Yai ,Songkla 90110
Tel/Fax 074 - 289269

Comment to : hatyai-registrar@group.psu.ac.th