รหัสนักศึกษา :
หมายเลขบัตรประชาชน :
 
 _________________________________________________________________________________________________
> ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล <
> สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ <
> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ <
ติดต่อสอบถาม
E-mail : reg@psu.ac.th
Tel : 074-289268