ชุดสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2563,3/2563
 
รหัสนักศึกษา :
หมายเลขบัตรประชาชน :
 
   

ใช้งานผ่าน  Mozilla Firefox

เพื่อการแสดงผลที่มีประสิทธิภาพ


      เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ( COVID-19 )

      เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและลดการแพร่กระจายเชื้อ

      จึงใคร่ขอความร่วมมือนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอรับเอกสาร
ชุดสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563,3/2563 ด้วยตนเอง
เปลี่ยนเป็นจัดส่งทางไปรษณีย์

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Tel. 074-289252