จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2565
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
เลือกรายการข้อมูล
ระดับการศึกษา :
คณะ :
 
 
 
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่