หน้าแรก
สถิตินักศึกษา  Online
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่
จำนวนรวมผู้สำเร็จการศึกษา(รุ่นปีการศึกษา)-วิทยาเขตหาดใหญ่
ภาคการศึกษาที่สำเร็จ :
ปีการศึกษาที่สำเร็จ :
ระดับการศึกษา :
คณะ :
 
 
 
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่