ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับบัตร ATM - ID Card รอบ 2
ปีการศึกษา 2562
 
รหัสนักศึกษา/Student_ID :  
 
 
 
กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-289260