> ระบบติดตามสถานะ <
   
รหัสนักศึกษา :
หมายเลขบัตรประชาชน :
 
 

___________________________________________________________________________________________________________________
- ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล -
> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ <
reg@psu.ac.th