เลือกภาษา |select Language : TH | EN  
ชื่อ - สกุล ผู้ตรวจสอบ :  
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท :  
อีเมล์ :  
หมายเลขโทรศัพท์ :  
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ :
 
   

กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ติดต่อสอบถาม โทร. 074-289268
หมายเหตุ   : สามารถตรวจสอบคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป