สารสนเทศสำหรับผู้ปกครองนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองเข้าสู่ระบบ
รหัสนักศึกษา :
หมายเลขบัตรประชาชนนักศึกษา :
หมายเลขบัตรประชาชนผู้ปกครอง :
 
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
Copyright © 2017 - All Rights Reserved - reg.psu.ac.th
-----------------------------------------------------------------------------
มีปัญหาเกี่ยวกับระบบติดต่อ e-mail : yodrug.b@psu.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 074-289254