• 428-624 ตอน : 01

  ชุดวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการบริหาร

ข้อมูลรายวิชา
 • ภาคการศึกษา 1/2566
 • วิทยาเขตที่เปิดสอน วิทยาเขตปัตตานี
 • คณะ / ส่วนงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สถานะลงทะเบียน ปิดลงทะเบียน
 • จำนวนหน่วยกิต 6 ((3)-6-9)
 • กลุ่มผู้เรียน ผู้เรียนทั่วไป
 • จำนวนรับสมัคร 7 / 30
 • ค่าลงทะเบียน (บาท) 5,000
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ตารางเรียน
  วัน เวลา ห้อง / ตึก
คำอธิบายวิชา

ชุดวิชานวัตกรรมสังคมเพื่อการบริหาร เป็นชุดวิชาภายใต้หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสังคม โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดนวัตกรรมสังคม ความท้าทายของนวัตกรรมสำหรับองค์กรทางสังคม การจัดการนวัตกรรม การพัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมขององค์กร การบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารสังคม การออกแบบและการจัดการระบบนวัตกรรมสำหรับองค์กรทางสังคม กิจกรรม หรือวาระทางสังคม

ผลลัพธ์การเรียนรู้

 • สามารถสังเคราะห์แนวคิดนวัตกรรมสังคมเพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารสังคมได้
 • สามารถบูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารสังคมได้
 • สามารถออกแบบและการจัดการระบบนวัตกรรมสำหรับองค์กรทางสังคม กิจกรรม หรือวาระทางสังคมได้