• 859-497 ตอน : 01

  โครงงานนักศึกษา 2

ข้อมูลรายวิชา
 • ภาคการศึกษา 2/2566
 • วิทยาเขตที่เปิดสอน วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะ / ส่วนงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • สถานะลงทะเบียน เปิดรับสมัคร ลงทะเบียนเรียน
 • จำนวนหน่วยกิต 4 ((0)-12-0)
 • กลุ่มผู้เรียน ผ่านความเห็นชอบของคณะ
 • จำนวนรับสมัคร 8 / 10
 • ค่าลงทะเบียน (บาท) 13,000
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 • ตารางเรียน
  วัน เวลา ห้อง / ตึก
คำอธิบายวิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้