• ชำระเงินค่าลงทะเบียน

    การชำระเงินสามารถดำเนินการได้โดยใช้แอพพลิเคชันธนาคารของไทย หรือ True Money Wallet

  • payment
  • รหัสนักศึกษา  
  • ภาคการศึกษา
  • ปีการศึกษา
  • จำนวนเงิน (บาท)