• reg-staff@group.psu.ac.th
 • ยื่นจบ1-62
 • เอกสารจบ1-62
 • CounterService
 • ข่าวสารทั่วไป

  ข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย […]

 • การรับเข้านักศึกษา

  ข่าวสารสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา […]

 • นักศึกษาใหม่

  ข่าวสารสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา […]


 • นักศึกษาปัจจุบัน

  ข่าวกิจกรรม การลงทะเบียนเรียน ตารางเรียน ตารางสอบ ผลการเรียน […]

 • คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

  นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา การยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านเว็บไซต์ และข่าวสารที่ควรทราบ […]

 • ศิษย์เก่า

  ข่าวสารสำหรับผู้ที่เคยเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา […]

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่