• reg-staff@group.psu.ac.th

ข่าวทั่วไป

- ขอ/สอบถามเอกสารสำคัญทางการศึกษา(ทรานสคริป,หนังสือคาดว่า,หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา): 074-289252
- การสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2561
- การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
- ประกาศ งดการเรียนการสอนและการสอบในวันลอยกระทง
- ตารางเรียนและรายชื่อผู้เรียน รายวิชา 890-902 : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- รายชื่อนักศึกษาใหม่ ที่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษา(รอบเพิ่มเติม)
- ส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- แจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 1/2561
- การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่