คำนวนผล/แจ้งผลการศึกษา/เทียบโอน

- การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
- การแจ้งผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
- มาตรการแก้ปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า
- การได้รับสัญลักษณ์ R (Deferred) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558
- แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I (ป. ตรี)
- ประมวลคำถามเกี่ยวกับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งใช้บังคับสำหรับนักศึกษารหัส 58-61)
- การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป
- แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- แนวปฏิบัติในการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
- ประกาศเรื่อง การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม)

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่