ข่าวทั่วไป

- ยื่นขอสำเร็จการศึกษานักศึกษาปริญญาตรี ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2564 วันที่ 25 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565
- การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคฤดูร้อน/2564
- การแจ้งผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2564
- แก้สัญลักษณ์ I ถาคการศึกษาที่ 2/2564 และ ภาคฤดูร้อน/2564 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
- การเปิดเรียนและเปิดใช้สถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
- การจัดการเรียนการสอนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
- แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
- มาตรการแก้ปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า
- แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น(ปริญญาตรี โท เอก)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

คำนวนผล/แจ้งผลการศึกษา/เทียบโอน

- การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคฤดูร้อน/2564
- การแจ้งผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2564
- แก้สัญลักษณ์ I ถาคการศึกษาที่ 2/2564 และ ภาคฤดูร้อน/2564 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565
- มาตรการแก้ปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า
- นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับสัญลักษณ์ I ในภาคการศึกษาที่ 2/2563
- การได้รับสัญลักษณ์ R (Deferred) ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558
- แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I (ป. ตรี)
- ประมวลคำถามเกี่ยวกับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งใช้บังคับสำหรับนักศึกษารหัส 58-61)
- การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป
- แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
- แนวปฏิบัติในการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
- ประกาศเรื่อง การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม)

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่