ข่าวบริการการศึกษา

- ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
- การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
- แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๗ (COVID-19)
- การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2563
- การแจ้งผลการศึกษาผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ ฤดูร้อน/2563
- การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
- การเช่าจองชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่(New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น(ปริญญาตรี โท เอก)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
- ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- ขอรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา
 

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่