• reg-staff@group.psu.ac.th

ข่าวบริการการศึกษา

- ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
- แนวปฏิบัติในการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
- การลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
- การแจ้งผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
- ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-2563
- การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต ปีการศึกษา 2562-2563 Online
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- ขอรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา
 

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่