ข่าวบริการการศึกษา

- การส่งระดับคะแนนผ่านเว็บ ภาคการศึกษาที่ 1/2565
- การแจ้งผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2565
- การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัตรเครดิต
- ยื่นคำร้องขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ไม่ได้เข้ารับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
- ตรวจสอบเลข EMS คำร้องขอรับใบปริญญาบัตรทางไปรษณีย์
- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ปีการศึกษา 2565
- ขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา Online
- แนวปฏิบัติการใช้ระบบ E-Testing@PSU เพื่อการจัดสอบออนไลน์
- แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
- ผ่อนผันการให้นักศึกษาแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยในช่วงสอบกลางภาคหรือปลายภาค
- แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- มาตรการแก้ปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า
- แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๗ (COVID-19)
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่(New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- ประกาศ แนวทางการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
- ขอรับใบปริญญาบัตร กรณีบัณฑิตไม่เข้ารับปริญญาบัตรในปีที่ผ่านมา
 

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่