• reg-staff@group.psu.ac.th

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

- สามารถดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับรายงานตัว (ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา,บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักศึกษา (สน. 1-2), อัพโหลดเอกสารรายงานตัว) ได้ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 และให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว 2 วันทำการ
- รายงานตัวนักศึกษา ในเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย (ใบรายงานตัว,ระเบียน ผลการศึกษาฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา)
- การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
- คำแนะนำในการอัพโหลดเอกสาร

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่