• reg-staff@group.psu.ac.th
5-StepNewsStudent2563

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

- ตรวจสอบ นักศึกษาที่ได้รับบัตรนักศึกษา ในวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 ณ ลานนันทนาการ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
- ยกเลิกและปรับรูปแบบการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
- การรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
- การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาทันตแพทยศาสตร์ และวิชาเภสัชศาสตร์
    *การทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาทันตแพทยศาสตร์ และวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
    *ขอเปลี่ยนแปลงการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ วิชาทันตแพทยศาสตร์ และวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
- คำชี้แจงการกรอกรายละเอียดในสัญญา
    *คำชี้แจงการกรอกรายละเอียดในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
    *คำชี้แจงการกรอกรายละเอียดในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร์ และวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
- ตัวอย่างการกรอกหนังสือสัญญาสำหรับนักศึกษา
    *คณะแพทยศาสตร์
    *คณะทันตแพทยศาสตร์
    *คณะเภสัชศาสตร์

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่