ปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - การจัดการเรียนการสอบและกำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เปลี่ยนแปลง)
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ยกเลิก)
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เปลี่ยนแปลง)
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ยกเลิก)
   - เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
   - กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
วิทยาเขตหาดใหญ่ : Hat Yai Campus
   - The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2022
   - The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2021
   - The Amendment of the First Semester of Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2020
   - The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2020
   - The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2019 (Update)
   - The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2019 (Cancel)
   - The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2018
   - The Amendment of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2017
   - The Amendment of the Summer semeter of the Academic Calendar 2016
   - The change of the academic calendar for the second semeter,academic year 2016
   - Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2017
   - Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2016
   - Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2015
คณะแพทยศาสตร์ : Faculty of Medicine
   - Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2022
   - Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2021
   - Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2020
   - Academic Calendar for the second to the third year Medical students : academic year 2019
   - Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2018
   - Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2017
   - Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2016
   - Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2015
คณะทันตแพทยศาสตร์ : Faculty of Dentistry
   - Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2022
   - Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2021
   - Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2020
   - Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2019
   - Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2018
   - Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2017
   - Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2016
   - Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2015
คณะวิทยาการจัดการ : Faculty of Management Sciences
   - Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2022
   - Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2021
   - Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2020
   - Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2019
ปฏิทินการศึกษาเก่า

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่