ปฏิทินการศึกษาเก่า

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     Academic Calendar : Academic Year 2018
     Academic Calendar : Academic Year 2017
     Academic Calendar : Academic Year 2016
วิทยาเขตหาดใหญ่
   -
คณะแพทยศาสตร์
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2555
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
คณะทันตแพทยศาสตร์
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2554
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2556
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2555
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2554
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2556
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555
   - ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2554
ปฏิทินการศึกษาปัจจุบัน

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่