• reg-staff@group.psu.ac.th

ภารกิจ

กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการรับนักศึกษา ด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้

ภารกิจหลัก

 • รับนักศึกษาปริญญาตรี
 • รับรายงานตัวหนักศึกษาใหม่
 • ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
 • รับลงทะเบียนเรียน
 • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • จัดทำตารางเรียน
 • จัดทำตารางสอบ
 • คำนวณผลการศึกษา
 • แจ้งผลการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
 • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
 • ออกใบประมวลผลการศึกษา
 • ออกหนังสือรับรองต่างๆ
 • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา
 • ให้บริการรับชำระเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ภารกิจพิเศษ

ด้วยภาระงานที่ดำเนินงานเป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงต้องดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผลและต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานคณะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่