ภารกิจ

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้

ภารกิจหลัก

 • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
 • ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
 • รับลงทะเบียนเรียน
 • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • จัดทำตารางเรียน
 • จัดทำตารางสอบ
 • คำนวณผลการศึกษา
 • แจ้งผลการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
 • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
 • ออกใบประมวลผลการศึกษา
 • ออกหนังสือรับรองต่างๆ
 • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา
 • ให้บริการรับชำระเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่