• reg-staff@group.psu.ac.th

ภารกิจ

กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการรับนักศึกษา ด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้

ภารกิจหลัก

 • รับนักศึกษาปริญญาตรี
 • รับรายงานตัวหนักศึกษาใหม่
 • ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆของนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
 • รับลงทะเบียนเรียน
 • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • จัดทำตารางเรียน
 • จัดทำตารางสอบ
 • คำนวณผลการศึกษา
 • แจ้งผลการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
 • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
 • ออกใบประมวลผลการศึกษา
 • ออกหนังสือรับรองต่างๆ
 • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา
 • ให้บริการรับชำระเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ภารกิจพิเศษ

ด้วยภาระงานที่ดำเนินงานเป็นงานที่มีความสำคัญและเป็นหัวใจงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงต้องดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผลและต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จึงให้บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานคณะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

 • คณะกรรมการบริหารกองทะเบียนและประมวลผล
  • พัฒนางานและขับเคลื่อนหน่วยงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
  • แก้ไขปัญหาสถานการณ์ การดำเนินงาน ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว
  • เป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานชุดต่างๆ
 • คณะกรรมการควบคุมภายในกองทะเบียนและประมวลผล
  • จัดให้มีระบบควบคุมภายในของกอง
  • ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
  • จัดทำรายงานการควบคุมภายในของกอง
  • ปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 • คณะกรรมการอำนวยการด้านประกันคุณภาพกองทะเบียนและประมวลผล
 • คณะกรรมการดำเนินการด้านประกันคุณภาพกองทะเบียนและประมวลผล
 • คณะทำงานพัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษา (กองทะเบียนและประมวลผล)
  • วิเคราะห์/สังเคราะห์ การปฏิบัติงาน ระเบียบฯ/ประกาศ/คำสั่งที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษาให้สอดคล้องกับการทำงาน
  • ร่วมมือกับศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ระบบสารสนเทศนักศึกษา ระบบการเงิน ระบบทะเบียนประวัติ ให้มีความสะดวกต่อการใช้งานทั้งส่วนของกองและหน่วยงานอื่น
  • ควบคุม ดูแล ความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การจัดเก็บข้อมูลไม่ให้สูญหาย
  • ร่วมกับงานทะเบียนวิทยาเขต พัฒนาโปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษาให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน
 • คณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์กองทะเบียนและประมวลผล
  • รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานและเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
  • ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่ให้ทันสมัย ตามช่วงเวลาของกิจกรรม
  • จัดทำรายงานสถิตินักศึกษา เช่น จำนวนนักศึกษา จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์และให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้
  • จัดทำระบบต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เช่น การตรวจสอบการขอหนังสือรับรองฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและเพิ่มคุณภาพการให้บริการ
 • คณะทำงานส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.
  • ดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปตามนโยบายและตามกำหนดเวลา
  • ดูแลขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • จัดทำข้อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในระบบกิจกรรม 5 ส
  • ประสานงานให้ความช่วยเหลือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส
  • ติดตามการนำข้อกำหนดกิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติและดำรงรักษาระบบกิจกรรม 5 ส ให้มีการถือปฏิบัติ
  • ประสานงาน วางระบบการดำเนินการด้านการตรวจเยี่ยม (Internal Audit)
  • จัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามระบบคุณภาพคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อทบทวนและจัดทำเป็นเกณฑ์พื้นฐาน

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่