• reg-staff@group.psu.ac.th

แจ้งข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560

รับปริญญา61-1
 
* กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต(Group photograph grogram)
* ข้อแนะนำการถ่ายภาพ - การสั่งจองภาพชุด
    -ข้อแนะนำสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับการถ่ายภาพหมู่
    -Guidelines for Group Photograph Sessions
    -ใบสั่งจองภาพชุดมาตรฐาน
    -ใบสั่งจองอัด-ขยายภาพถ่าย(เพิ่มเติม)
* ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560
     -Prince of SongKla University Announcement Topic Graduation Ceremony for Year 2017
* การรายงานตัวและการฝึกซ้อมย่อย
* กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและพิมพ์ใบรายงานตัว
* ข้อปฏิบัติสำหรับการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
     -Graduate Codes of Conduct for International Graduates in Attending the Rehearsal and Commencement Ceremony
* กำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ ปีการศึกษา 2560
     -The ordered of Faculty in Grauation Commencement Ceremony 2018
* Video : คำแนะนำการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
* รายชื่อบัณฑิตแยกคณะและสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
    -จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
    -รายนามผู้มิสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
* จุดรับบัณฑิตและเส้นทางเดินรถ
     -จุดรับบัณฑิต
     -เส้นทางเดินรถ
ข้อแนะนำบัณฑิต

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่