ประกาศต่างๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับ สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
   - ขอรับรองการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเป็นระบบชั้นปีการศึกษาเพื่อประกอบการเบิกเงินสวัสดิการการศึกษา
   - ผ่อนผันการให้นักศึกษาแสดงใบรับรองแพทย์ประกอบการลาป่วยในช่วงสอบกลางภาคหรือปลายภาค
   - Guidelines for course credit comparison with educational institutions in the European Union
   - แนวปฏิบัติการรับโอน/เทียบโอน/เทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
   - มาตรการแก้ปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า
   - แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
   - แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่(New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
   - แนวทางการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
   - นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
   - แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
   - เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
   - เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับ สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
   - เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับ สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
   - แนวปฏิบัติในการสอบวัดผลทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.2561
   - แนวปฏิบัติของกรรมการคุมสอบในการสอบวัดผลทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.2561
   - ครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560
   - การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่นในระดับปริญญาตรี
   - แนวปฏิบัติการเทียบค่าหน่วยกิตรายวิชาในสถาบันการศึกษาในสหภาพยุโรป (EU)
   - แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีบันทึก ข้อตกลง (MOU)
   - การศึกษาสองปริญญาระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอิสลาม
   - การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา
   - การวัดและประเมินผลการศึกษากรณีการแก้ไขระดับขั้น
   - การลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
   - การเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญของแต่ละศาสนาและประเพณีไทย
   - แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   - แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
   - แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   - แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I (ป. ตรี)
   - แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
   - ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
   - ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
   - ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
   - อัตราค่าใช้จ่ายการใช้ห้องเรียนต่างคณะเพื่อการเรียนการสอน
   - แก้ไขประกาศอัตราค่าบริการการใช้ห้องเรียนและลานอาคารเรียนรวม
ประกาศคณะ/หน่วยงานอื่นๆ
   - คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การยกเว้น/เทียบเท่า การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับเรียน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารของนักศึกษาที่ไม่มีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
   - กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
   - บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์และการส่งระดับคะแนน
   - บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติในการส่งระดับขั้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ตามแนวปฏิบัติใหม่ของมหาวิทยาลัย
   - คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550
ประกาศฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
   - แนวปฏิบัติการใช้ระบบ E-Testing@PSU เพื่อการจัดสอบออนไลน์
   - สีประจำคณะ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   - ขั้นตอนการขอกำหนดชื่อปริญญาในข้อบังคับ ม.อ. และสีประจำคณะ/วิทยาลัยในประกาศ ม.อ.
   - เรื่องแนวปฏิบัติการสำเร็จการศึกษาและการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
   - หนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด เพื่อประกอบการเบิกเงิน สวัสดิการการศึกษา
            #สำหรับนักศึกษาที่เบิกใน ม.อ.
            #สำหรับนักศึกษาที่เบิกกับหน่วยงานภายนอก
   - การขอใช้ห้องอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่