แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
- แนวปฏิบัติการลงทะเบียนรายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์
- รายวิชา 890-901 English for graduate students (special programs)
- รายวิชาที่ต้องผ่านการเรียนการสอบรายวิชา 890-101 และ 890-102 มาก่อน
แนวปฏิบัติ/ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
- แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
- แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่