ข้อบังคับ/ระเบียบการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข้อบังคับ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ.2560

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559

ระเบียบ

* ระดับบัณฑิตศึกษา

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา

* ระดับปริญญาตรี

** ระเบียบส่วนกลาง

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแก้ไขถ้อยคำว่า "ขั้นปริญญา" พ.ศ. 2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน พ.ศ. 2547

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2552

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2547

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2547

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2545

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2539

** ระเบียบสำหรับคณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตศาสตรบัณฑิต(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2541

คณะพยาบาลศาสตร์

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545

คณะแพทยศาสตร์

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2549

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2548

------------------------------------------------------------------------------

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2558

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่