ปณิธาน

  • ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง

ปรัชญา

  • บริการรวดเร็ว ถูกต้อง เทคโนโลยีทันสมัย ใส่ใจผู้รับบริการ

วิสัยทัศน์

  • เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่เป็นเลิศ เทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

  • 1.เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทะเบียนการศึกษา ประมวลผลการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา ออกหนังสือสำคัญทางการศึกษา
  • 2.ให้บริการข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหาร นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
  • 3.มุ่งเน้นคุณภาพและการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นองค์กรที่สามารถรองรับภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • 4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนาเพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  • 1.เพื่อเป็นหน่วยงานรองรับภารกิจด้านการรับนักศึกษา ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ที่ดำเนินด้วยความถูกต้อง ทันเวลา และมีมาตรฐาน
  • 2.เป็นหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

REG PSU


ที่อยู่
ติดต่อ
แผนที่