PSU Logo
Reg Certificate Online : PSU Hatyai
ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
                                          คำชี้แจง
ประเภทเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่นักศึกษาสามารถขอผ่านเว็บ Online
          1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
          2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ
          3. หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา

นักศึกษาต้องชำระเงินภายในวันที่ที่ระบุไว้ในเอกสาร Bill Payment หรือ App SCB Easy Net
หลังจากนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำร้อง

หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ 2 วิธี ดังนี้
          รับเอง ที่กองทะเบียนและประมวลผล ในวันทำการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
          จัดส่ง กองทะเบียนและประมวลผลจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS)

          ** เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาและผู้ที่เคยเข้าศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น
รหัสนักศึกษา :
หมายเลขบัตรประชาชน :
 
   
  ตรวจสอบรหัสนักศึกษาที่นี่เลย !
 
 
   
  วิธีการชำระเงินด้วย App SCB Easy Net

   
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปัญหาระบบ โทร. 074-289254 , 074-289252