PSU Logo

                                          คำชี้แจง
เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่สามารถขอผ่านเว็บ Online
          1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
          2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับ    สภาอนุมัติ
          3. หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา

ชำระเงินผ่าน Qr Code หากไม่ชำระเงิน
จะถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำร้อง

หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ สามารถรับเอกสารได้ 3 วิธี ดังนี้
          รับเอง ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ในวันทำการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
          จัดส่ง ทางไปรษณีย์ (EMS)
          จัดส่ง ทางอีเมลล์ Digital Certificate


          ** เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาและผู้ที่เคยเข้าศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น

เปิดให้บริการ
 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : PSU Digital Certificate

- ใบประมวลผลการศึกษา:Transcript
- หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา


จัดส่งไฟล์เอกสารทาง อีเมล์(E-Mail)
>
หากใช้ E-Mail มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <
>
ตรวจสอบ E-Mail ได้ที่ :  email.psu.ac.th
 <

> ขอ Psu Passport ศิษย์เก่า ม.อ. <

>> ลืมรหัสผ่าน Psu Passport <<

____________________________________


รหัสนักศึกษา :
Psu Passport :
 
 
  ตรวจสอบรหัสนักศึกษาที่นี่เลย !
 
 
   
 

   
   
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปัญหาระบบ โทร. 074-289252 , 074-289254