คำชี้แจง
เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่สามารถขอผ่านเว็บ Online
     1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
     2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ
     3. หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา

ชำระเงินผ่าน Qr Code
หลังจากชำระเงิน 3 วันทำการ สามารถรับเอกสารได้ ดังนี้
     - รับเอง ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 ตึก LRC
ในวันทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
     - จัดส่ง ทางไปรษณีย์ (EMS)
     - ทางอีเมล Digital Certificate

>
หากใช้อีเมลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <
>
ตรวจสอบอีเมลได้ที่ :  email.psu.ac.th
 <

__________________________________________________________รหัสนักศึกษา :
 
 
   
  ตรวจสอบรหัสนักศึกษาที่นี่ !  
 
 
 
     
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปัญหาระบบ โทร. 074-289252
reg@psu.ac.th
__________________________________________________