PSU Logo
Reg Certificate Online : PSU Hatyai
ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
PSU Digital Certificate
                                          คำชี้แจง
ประเภทเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่นักศึกษาสามารถขอผ่านเว็บ Online
          1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
          2. หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ
          3. หนังสือรับรองความเป็นนักศึกษา

นักศึกษาต้องชำระเงินภายในวันที่ที่ระบุไว้ในเอกสาร Bill Payment หรือ App SCB Easy Net
หลังจากนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะยื่นคำร้อง

หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ สามารถติดต่อรับเอกสารได้ 2 วิธี ดังนี้
          รับเอง ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล ในวันทำการ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.
          จัดส่ง ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลจะจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (EMS)

          ** เฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาและผู้ที่เคยเข้าศึกษาที่วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น

เปิดให้บริการขอเอกสาร
 เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ : PSU Digital Certificate

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

- ใบประมวลผลการศึกษา:Transcript
- หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา
- หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
จัดส่งไฟล์เอกสารทาง อีเมล์(E-Mail)

ขอ Psu Passport ศิษย์เก่า ม.อ.

ลืมรหัสผ่าน Psu Passport
รหัสนักศึกษา :
Psu Passport :
 
 
  ตรวจสอบรหัสนักศึกษาที่นี่เลย !
 
 
   
  * วิธีการชำระเงินด้วย App SCB Easy Net

   
   
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปัญหาระบบ โทร. 074-289252 , 074-289254