English version :
นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
หมายเลขบัตรประชาชน :
     
 
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-289260