English version :
นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
     
เลขบัตรประชาชน :
   
 
 
 
กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-289260