English version :
นักศึกษาใหม่ ที่เข้าศึกษาภาคการศึกษาที่ 2/2561
เลขบัตรประชาชน :
   
  - สามารถดำเนินการเตรียมเอกสารสำหรับรายงานตัว (ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา,บันทึกข้อมูล
  พื้นฐานนักศึกษา (สน. 1-2), อัพโหลดเอกสารรายงานตัว) ได้ระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 5 กุมภาพันธ์ 2562
  และให้แล้วเสร็จก่อนวันรายงานตัว 2 วันทำการ
   
  - รายงานตัวนักศึกษา ในเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย (ใบรายงานตัว,ระเบียน
  ผลการศึกษาฉบับจริง ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา)
   
 
กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
โทร. 074-289260