ช่วงเวลาการดำเนินการ

คำตอบ: นักศึกษาสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th/newstudentadmis/ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ: ตรวจสอบช่วงเวลาในการตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา รอบการรับเข้า กรณีมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 074289260

คำตอบ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการสมัครเข้าศึกษา กรณีมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดศึกษาได้จาก https://reg.psu.ac.th/main/edit_info/

คำตอบ: การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องใช้ PSU PASSPORT โดย Username คือ รหัสนักศึกษา และ Password คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ: การบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ต้องดำเนินการตามวันที่ ที่กำหนดในประกาศการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่

คำตอบ: ผู้อุปการะ อาจจะเป็นบิดาหรือมารดา หรือบุคคลอื่นๆ ที่ เลี้ยงดู ส่งเสียหรืออุปถัมภ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อาจจะเป็นตนเองก็ได้

คำตอบ: ส่วนของบิดา มารดา กรอกข้อมูลตามจริง ที่ระบุในทะเบียนบ้าน ส่วนผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ สามารถกรอก พ่อแม่บุญธรรม ได้

คำตอบ: รูปถ่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสวมเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ดังรูป

คำตอบ: บัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการอัปโหลด ผ่านระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูปเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น ต้องตัดขอบให้พอดีกับกรอบรูปบัตรประชาชนก่อนอัปโหลด

คำตอบ: นักศึกษาที่ข้อมูลชื่อสกุลในระบบไม่ตรงกับเอกสารสำเร็จการศึกษาในการอัปโหลดใบแสดงคุณวุฒิผ่านระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษานักศึกษาต้องสแกนไฟล์เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบรวมกับใบแสดงคุณวุฒิ ก่อนอัปโหลดผ่านระบบ

คำตอบ: การตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ หากเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วจะมีอีเมล์ตอบกลับไปยังอีเมล์ที่นักศึกษาให้ไว้

ประกาศ การทำสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ วิชาทันตแพทยศาสตร์ และวิชาเภสัชศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดของประกาศ

ให้ศึกษารายละเอียดของการทำสัญญาดังกล่าวก่อนเริ่มการทำสัญญา

ขั้นตอนสำหรับนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำถามที่พบบ่อยการกรอกข้อมูล
พื้นฐาน สำหรับวิทยาเขตหาดใหญ่

ไฟล์รูปแบบนี้ถือว่า “ผิด”

การตรวจสอบไฟล์เอกสารก่อน
อัปโหลดผ่านระบบ

ขั้นตอนการเปิดบัญชีโดยใช้ scb easy net สำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชีใหม่

ขั้นตอนการขอออกบัตรเดบิต
ผ่าน SCB EASY

ขั้นตอนการเปิดใช้งานบัตรเดบิต SCB EASY

ขั้นตอนการทำความยินยอมให้หักบัญชีผ่าน App SCB Easy Net (วิทยาเขตหาดใหญ่เท่านั้น)

PSU