คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

  • เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์ ควรใช้โปรแกรม Internet Explorer(IE) Version 9 ขึ้นไป
  • ใช้ PSU Passport ในการเข้าระบบรายงาน
  • กลับสู่เมนูหลักให้กดที่แทบสีน้ำเงิน ระบบรายงานกองทะเบียนและประมวลผล