หน้าแรก
สถิตินักศึกษา  Online
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่

Skip Navigation Links.
สถิตินักศึกษา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566
จำนวนรวมทั้งหมด
จำแนกตามเพศ
จำแนกตามสถานะชั้นปี
จำแนกตามรุ่นปีการศึกษา
จำแนกตามรุ่นปีการศึกษา/เพศ
จำแนกตามวิธีเข้าศึกษา(ปริญญาตรี)
จำแนกตามสถานภาพนักศึกษา
จำแนกตามสถานภาพนักศึกษาระดับการศึกษา/คณะ/สาขาวิชา
จำแนกตามจังหวัดที่เกิด
จำแนกตามภูมิภาค
จำแนกตามศาสนา
จำแนกตามนักศึกษาไทย-ต่างชาติ
จำแนกตามผลการศึกษา(GPA)-ปริญญาตรี
จำแนกตามสภาวะผลการศึกษา(GPA)
จำแนกตามสภาวะผลการศึกษา(GPA) - Pro/Critical/Retired
--------------------
จำแนกตามผู้ร่วมเรียน
--------------------
นักศึกษาต่างชาติ-จำนวนรวมระดับ/คณะ/สาขา
นักศึกษาต่างชาติ-ประเทศ
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.
Skip Navigation Links.

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่