กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เปลี่ยนแปลง)
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ยกเลิก)
การจัดการเรียนการสอบและกำหนดการลงทะเบียนเรียนและกำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (เปลี่ยนแปลง)
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ยกเลิก)
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดวันเปิด - ปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2024
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2567
The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2023
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566
The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2022
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2021
The Amendment of the First Semester of Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2020
The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2020
The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2019 (Update)
The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2019 (Cancel)
The Announcement of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2018
The Amendment of the Academic Calendar for Hat Yai Campus Student: Academic Year 2017
The Amendment of the Summer semeter of the Academic Calendar 2016
The change of the academic calendar for the second semeter,academic year 2016
Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2017
Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2016
Academic Calendar for Hat Yai Campus Students : Academic year 2015

Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2024
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2023
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2022
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2021
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2020
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2019
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2018
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2017
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2016
Academic Calendar for the second to the sixth year Medical students : academic year 2015
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2555
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปี 4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2555

Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2024
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2023
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2022
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2021
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2020
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2019
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2018
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2017
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2016
Academic Calendar for the third to the sixth year Dental students : academic year 2015
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2556
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 2,3,4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2555
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปี 4,5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2554

Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management and Entrepreneurship (International Program) Academic Calendar Year 2024
Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2023
Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2022
Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2021
Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2020
Bachelor of Business Adminitration (BBA), in Management (English Program) Academic Calendar Year 2019
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2555
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีการศึกษา 2554
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2555
PSU