ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการกำหนดให้มีอนุปริญญา พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการใช้ครุยวิทยฐานะเข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการการศึกษาขั้นปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการแก้ไขถ้อยคำว่า "ขั้นปริญญา" พ.ศ. 2559
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียน พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 )พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2547
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาตรี หลักสูตรต่อเนื่อง พ.ศ. 2545
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2539
คณะทันตแพทยศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตศาสตรบัณฑิต(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2555
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2541
คณะพยาบาลศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2545
คณะแพทยศาสตร์
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ. 2566
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2549
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2548
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด พ.ศ. 2558

เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป โครงสร้างปีการศึกษา 2567 วิชาบังคับเรียน สาระเนื้อหาภาษาและการสื่อสาร (GE1) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (หลักสูตรปกติ) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป
เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับ สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ปีการศึกษา 2565
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อัตราค่าใช้จ่ายการใช้ห้องเรียนต่างคณะเพื่อการเรียนการสอน
แก้ไขประกาศอัตราค่าบริการการใช้ห้องเรียนและลานอาคารเรียนรวม
การศึกษาสองปริญญาระหว่างหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอิสลาม
แนวปฏิบัติการเทียบค่าหน่วยกิตรายวิชาในสถาบันการศึกษาในสหภาพยุโรป (EU)
การเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญของแต่ละศาสนาและประเพณีไทย
ครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2560
นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี โท เอก) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
เกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติของกรรมการคุมสอบในการสอบวัดผลทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.2561
การวัดและประเมินผลการศึกษากรณีการแก้ไขระดับขั้น
แนวปฏิบัติการให้ปริญญาแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ระดับปริญญาตรี ภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันการศึกษาที่มีบันทึก ข้อตกลง (MOU)
แนวปฏิบัติในการสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติในการสอบวัดผลทางการศึกษาของนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่ พ.ศ.2561
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาได้รับสัญลักษณ์ I (ป. ตรี)
เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับ สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
เกณฑ์การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับ สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
มาตรการแก้ไขปัญหาการส่งระดับคะแนนล่าช้า
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันการศึกษาอื่นในระดับปริญญาตรี
การเทียบโอนหรือรับโอนรายวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียน ผลลัพธ์การเรียนรู้ และประสบการณ์ เข้าสู่การศึกษาในระบบสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การยกเว้น/เทียบเท่า การเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปสาระบังคับเรียน สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสารของนักศึกษาที่ไม่มีผลคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินผลรายวิชาวิทยานิพนธ์และการส่งระดับคะแนน
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการประเมินทักษะทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องแนวปฏิบัติในการส่งระดับขั้นรายวิชาวิทยานิพนธ์ ตามแนวปฏิบัติใหม่ของมหาวิทยาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2550

ลงทะเบียน

แนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและหลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน
แนวปฏิบัติการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น(ปริญญาตรี โท เอก)ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
แนวปฏิบัติ/ประกาศมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน
แนวปฏิบัติการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

การเทียบโอน/เทียบเท่า

แนวปฏิบัติในการเทียบโอนประสบการณ์ เกียรติบัตร รางวัล
ประมวลคำถามเกี่ยวกับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2558 ซึ่งใช้บังคับสำหรับนักศึกษารหัส 58-61)
การเทียบเท่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่นักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติในการเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป
แนวปฏิบัติในการเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552
ประกาศเรื่อง การเทียบโอน/รับโอนรายวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2567
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการและความเป็นผู้ประกอบการ (นานาชาติ) ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565
แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (พ.ศ. 2565)
แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (พ.ศ. 2564)
การลดค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ต่อเนื่อง)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2556 (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557-2559 )
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2556 (บัญชีที่ 3 ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน)
ค่าธรรมเนียมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาเขตภูเก็ต
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการโครงการจัดการศึกษาพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(ภาษาอังกฤษ)(ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556)

ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรโครงการจัดการพิเศษ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการจัดการศึกษาพิเศษและหลักสูตรนานาชาติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรโครงการจัดการศึกษาพิเศษ
และหลักสูตรนานาชาติ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต คณะการแพทย์แผนไทย
และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ เพิ่มเติม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศและหลักสูตรนานาชาติ คณะพยาบาลศาสตร์
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป (เพิ่มเติม)
ค่าลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐานและรายวิชาอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายกรณีอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมการวิจัยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การเบิกค่าเล่าเรียนบุตร คือ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ซึ่งผู้ปกครองมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการดังกล่าวหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน

เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร คือ

  • ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ใบเสร็จค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบสารสนเทศนักศึกษา > เมนูชำระเงิน > เมนูรายละเอียดการชำระเงิน https://sis.psu.ac.th/
  • หนังสือรับรองการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นระบบชั้นปี (นักศึกษากลุ่มแพทย์เท่านั้น)
PSU