• ทะเบียนนักศึกษา
 • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
 • รับลงทะเบียนเรียน
 • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
 • จัดทำตารางเรียน
 • จัดทำตารางสอบ
 • คำนวณผลการศึกษา
 • แจ้งผลการศึกษา
 • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
 • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
 • ออกใบประมวลผลการศึกษา
 • ออกหนังสือรับรองต่าง ๆ
 • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา
 • การเรียนรู้ตลอดชีวิต PSU Next-U
 • เสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
PSU