หน้าแรก

Easy Tricks by EILA


EASY Tricks EP39 | สร้างกระดานออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ “Padlet”
EASY Tricks EP38 | การใช้เครื่องมือ Vanishing Point “PhotoShop”
EASY Tricks EP37 | การเชื่อมข้อความใน Excel ด้วย “Concatenate”
EASY Tricks EP36 | การสร้างลายเซ็นด้วย “Microsoft Word App” บน Tablet
PSU