ดลณพร ชาติพันธุ์

DOLNAPORN CHATPHAN
รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
(นายทะเบียน)
 
074-289265
dolnaporn.c@psu.ac.th

CHANYARAS AONYUNGSIRIKUL

ชัญรัสสร์ อ่อนยังศิริกุล


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289252
e-mail: tanyalak.to@psu.ac.th

NATHATHAI SITTHICHARUNPHONG

ณัฐหทัย สิทธิจรูญพงษ์


นักวิชาการศึกษาTel : 074-289254
e-mail : nathathai.s@psu.ac.th

PATCHARA RATTANAKOT

พัชรา รัตนคช


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289229
e-mail : patchara.r@psu.ac.th

NAWANIK JUNLANOP

นวนิก จุลนพ


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289260
e-mail: nawanik.j@psu.ac.th

SANCHAI SAE-TEAW

สรรชัย แซ่เตียว


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289260
e-mail : sunchai.s@psu.ac.th

MAYUREE BUAJAN

มยุรี บัวจันทร์


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289261
e-mail : mayuree.bu@psu.ac.th

WEERAKIAT WONGPOTIPUN

ว่าที่ร้อยตรีวีรเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289262
e-mail : weerakiat.w@psu.ac.th

BUNTARIK WACHIRA-ANUN

บุณฑริก วชิรอนันต์


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289263
e-mail : buntarik.w@psu.ac.th

CHATCHAMON SAE-UENG

ฉัตรชมณฐ์ แซ่อึ้ง


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289266
e-mail : duangruthai.s@psu.ac.th

PHATRACHAMON PHATTARATHITIWONG

ภัทรชมณฑ์ ภัทรฐิติวงศ์


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289267
e-mail : sudarat.sri@psu.ac.th

NONGLAK USENDEE

นงลักษณ์ อุเส็นดี


ผู้ปฏิบัติงานบริหารTel : 074-289266
e-mail : nonglak.u@psu.ac.th

THODSAPON KHAYANCHOM

ทศพล ขยันชม


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-289268
e-mail : tossapol.k@psu.ac.th

THITIPORN ARAYAPONG

ฐิติพร อารยะพงษ์


นักวิชาการศึกษาTel : 074-289266
e-mail : thitiporn.a@psu.ac.th

PHAKARAT SAE-LIM

ผการัตน์ แซ่ลิ้ม


นักวิชาการศึกษาTel : 074-289268
e-mail : phakarat.s@psu.ac.th

ROTSANA SAMOSORN

รศนา สโมสร


นักวิชาการศึกษาTel : 074-289264
e-mail : rotsana.s@psu.ac.th

JARUWAN JANTASRI

จารุวรรณ จันทศรี


นักวิชาการศึกษาTel : 074-289268
e-mail : jaruwan.jan@psu.ac.th

KAMONWAN SANGTHONG

กมลวรรณ สังทอง


นักวิชาการศึกษาTel : 074-289264
e-mail : kamonwan.san@psu.ac.th

SIRINAN SRION

ศิรินันท์ ศรีอ่อน


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-286988
e-mail : sirinan.s@psu.ac.th

THEERADECH NOPPADECH

ธีรเดช นพเดช


นักวิชาการอุดมศึกษาTel : 074-286987
e-mail : theeradech.n@psu.ac.th
PSU