คำตอบ: นักศึกษาสามารถค้นหารหัสนักศึกษาได้จากเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/main/newstudentpsu/ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ: ตรวจสอบช่วงเวลาในการตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา รอบการรับเข้า กรณีมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีรหัสประจำตัวนักศึกษาติดต่อฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 074289260

คำตอบ: ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลจากการสมัครเข้าศึกษา กรณีมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดศึกษาได้จาก https://reg.psu.ac.th/main/edit_info/

คำตอบ: การเข้าใช้งานครั้งแรกต้องใช้ PSU PASSPORT โดย Username คือ รหัสนักศึกษา และ Password คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

คำตอบ: การบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ต้องดำเนินการตามวันที่ ที่กำหนดในประกาศการเตรียมตัวนักศึกษาใหม่

คำตอบ: ผู้อุปการะ อาจจะเป็นบิดาหรือมารดา หรือบุคคลอื่นๆ ที่ เลี้ยงดู ส่งเสียหรืออุปถัมภ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้ที่บรรลุนิติภาวะ อาจจะเป็นตนเองก็ได้

คำตอบ: ส่วนของบิดา มารดา กรอกข้อมูลตามจริง ที่ระบุในทะเบียนบ้าน ส่วนผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะ สามารถกรอก พ่อแม่บุญธรรม ได้

คำตอบ: รูปถ่ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องสวมเครื่องแบบนักศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบ ดังรูป

คำตอบ: บัตรประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการอัปโหลด ผ่านระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษาใหม่สามารถสแกนหรือถ่ายรูปเฉพาะหน้าแรกเท่านั้น ต้องตัดขอบให้พอดีกับกรอบรูปบัตรประชาชนก่อนอัปโหลด

คำตอบ: นักศึกษาที่ข้อมูลชื่อสกุลในระบบไม่ตรงกับเอกสารสำเร็จการศึกษาในการอัปโหลดใบแสดงคุณวุฒิผ่านระบบข้อมูลพื้นฐานนักศึกษานักศึกษาต้องสแกนไฟล์เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล แนบรวมกับใบแสดงคุณวุฒิ ก่อนอัปโหลดผ่านระบบ

คำตอบ: การตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ หากเอกสารได้รับการตรวจสอบแล้วจะมีอีเมล์ตอบกลับไปยังอีเมล์ที่นักศึกษาให้ไว้

คำตอบ: ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม คือ ลงทะเบียนเรียนรายวิชามาแล้ว และประสงค์ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม

คำตอบ: ลงทะเบียนเรียนสาย คือ ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดๆ มาก่อน

คำตอบ: ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนกรณีพิเศษ ภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษา

คำตอบ: ระยะเวลาในการติดตามผลในการลงทะเบียน ใช้ระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังจากคำร้องถึงฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

คำตอบ: ไม่มีค่าธรรมเนียมปรับ สำหรับการถอนรายวิชา

คำตอบ: นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอทบทวนเกรดภายในสัปดาห์แรกที่เกรดออกแบบฟอร์ม https://bit.ly/3CURs3P

คำตอบ: นักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาที่เกรด D+, D, E, U, F สามารถลงเรียนซ้ำได้

คำตอบ: ต้องยื่นคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกที่เริ่มเรียนคณะ/สาขาใหม่

คำตอบ: รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนแล้ว ไม่สามารถลงเรียนรีเกรดได้ หากพบภายหลังจะถูกถอนออกเพราะขัดกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย

คำตอบ: รายวิชาที่เคยเรียนจากคณะ/สาขาเก่า สามารถขอเทียบโอนได้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากคณะที่สังกัด

คำตอบ: การติด W ไม่ขัดกับการพิจาราณาเกียรตินิยม

คำตอบ: เกียรตินิยมอันดับ 1  คะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ส่วนเกียรตินิยมอันดับ2  เกรดเฉลี่ย 3.25 ขึ้นไป

คำตอบ: นักศึกษาสามารถติดตามช่วงเวลาในการยื่นขอสำเร็จการศึกาาได้จากเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/main/news_expectgraduate-2/

คำตอบ: นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษาได้จาก https://reg.psu.ac.th/isr/ เมนูตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา

คำตอบ: นักศึกษาต้องยื่นขอจบผ่านเว็บไซต์อีกครั้งในภาคการศึกษาที่สามารถจบได้จริง

คำตอบ: นักศึกษาสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/regcertificate_digital/ หรือติดต่อผ่านทาง Email : reg@psu.ac.th

คำตอบ: นักศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามรายละเอียดบนเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/main/student_card/

คำตอบ: นักศึกษาสามารถขอใบแทนปริญญาบัตรได้โดย

1. แจ้งความที่สถานีตำรวจ โดยระบุว่าใบปริญญาบัตรขากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาย

2. ยื่นคำร้องผ่านแบบฟอร์ม https://reg.psu.ac.th/main/document/formdownload/SN_31.pdf หรือผ่าน Email : reg@psu.ac.th พร้อมแนบใบแจ้งความ

3. ชำระค่าธรรมเนียม 200 บาท กรณีต้องการให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 70 บาท

คำตอบ: นักศึกษาสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://reg.psu.ac.th/regcertificate_digital/ หรือติดต่อผ่านทาง Email : reg@psu.ac.th

คำตอบ: นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสานได้จาก https://reg.psu.ac.th/main/congrats/

PSU