การส่งระดับคะแนนและแจ้งผลการศึกษา ภาคฤดูร้อน/2566

1. วันสุดท้ายของการส่งระดับคะแนน วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม

2. แจ้งผลการศึกษาให้นักศึกษาทราบผ่านเว็บ
ในวันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

3. นักศึกษาสามารถดูผลการเรียนได้ที่ http://sis.psu.ac.th

4. หากนักศึกษามีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือ E-mail : reg@psu.ac.th

PSU